پاورپوینت مقاله آمار ازدواج و طلاق در ایران


amar-ejdevaj-talagh[www.RDaneshjoo.ir]

 

بخشی از مقاله :

žازدواج

žآمار ازدواج و طلاق در شهر و روستا های ایران

žمقدمه

žžازدواج نوعی رابطه است . اصولا زندگی یعنی برقراری رابطه برای پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نیاز را باید برطرف کنیم 1- نیاز جنسی که خیلی žمهم است 2- نیاز روحی – روانی که آن هم به نوبه خود مهم است البته ما نیازهای مادی هم داریم که بدون ازدواج هم قابل پاسخگویی است .žوقتی نیاز جنسی ما به صورتی مکانیکی برطرف بشود ، نمی‌توانیم نام آن را ازدواج یا زندگی žمشترک بگذاریم 0 چرا که این رابطه با خود ارضایی هیچ فرقی ندارد. تنها نوعی رابطه مکانیکی است . حتی žمی توانم بگویم که در برخی اوقات خود ارضایی، که به هیچ وجه تجویز نمی شود ولی طبق آمار مراکز žعلمی ، بسیاری  به این شیوه ارضاء پناه می‌برند، آرامش بیشتری به دنبال دارد . چراکه ما در ارضاء جنسی žمکانیکی و پسیکولوژیک ، صدمه هم می خوریم.چرا که در این خصوص رابطه ناهنجار است و در ضمن خیال می کنیم مورد سوء žاستفاده قرار گرفته ایم.

žآشنایی با مفاهیم

žازدواج و زندگی مشترکžانگیزه ما برای زندگی مشترک ارضاء دو نوع نیاز است: نیاز جنسی و žنیاز روحی- روانی.اما چرا ما مبتلای به این نیازها شده ایم ؟! نیاز žجنسی که غریزی است و در سرشت ماست . ما نیازهای روحی žخود را به شکل های گوناگون  کسب می کنیم . ما به این نیاز مبتلا می شویم. در واقع وقتی احساس  درونی می کنیم ، نیاز به ایجاد رابطه داریم 0 در رابطه ای žکه بیشتر واکنشی است . ممکن است رابطه جنسی را هم خرج رابطه روحی روانی  خود بکنیم ، ولی چیزی به دست نیاوریم . یعنی ارضاء خود را رها کنیم تا روانمان التیام یابد 0 تهی درون پر شود 0 خلأدرون از بین برود . ولی می بینیم که نمی شود 0 پناه بردن به بسیاری از گروه ها و فرقه ها بخاطر رهایی از این احساس خلأ و تنهایی و پوچی درون است.

žآمار گرایش به ازدواج جوانان ازدواج اساسی‌ترین پیوند و بنیاد خانواده به‌عنوان هسته اصلی žجامعه محسوب می‌شود.žبا وجود این برخی گزارش‌های غیررسمی حکایت از کاهش آمار ازدواج،ž افزایش طلاق و نیز گرایش به تجرد دارد. شدت این مسئله تا جایی است که žبرخی از به‌هم‌خوردن تعادل جنسی در بین افراد در سن ازدواج در جامعه سخن می‌گویند.

žاعلام گاه‌وبی‌گاه ارقام چند صد هزار نفری و حتی بیش از یک میلیون برایžدخترانی که در جامعه شانس ازدواج با گروه هم سن خود را از دست داده اند از جمله مواردیاست که هر از گاهی در رسانه‌ها و مطبوعات به چشم می‌خورد. žجهت بررسی صحت و سقم این قبیل تحلیل ها نگاهی توصیفی و شتابزده داریم به آمار مجردین، و نیز میانگین سن ازدواج طی سه دهه ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵.


فایل پاورپوینت


دریافت فایلفایل WORD


دریافت فایل