دانلود پروپوزال رابطه سرسختی و عزت نفس اجتماعی

توضیحات

دانلود پروپوزال رابطه سرسختی و عزت نفس اجتماعی

 

word[www.Rdaneshjoo.ir]

بخشی از پروپوزال :

چکیده

در این پژوهش، رابطه سرسختی و عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سرسختی با عزت نفس اجتماعی بود. 84 دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد پرسشنامه سرسختی اهواز، پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از شاخص‌ها و روشهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که  سرسختی می‌تواند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را به صورت معنادار تبیین کنند (01/0 P<)، یعنی افزایش سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می‌شود . مؤلفه‌های سرسختی یعنی تعهد، کنترل، مبارزه‌‌جویی بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران به طور مثبت تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می‌شود.

 

 سرسختی ، عزت نفس اجتماعی

مقدمه

داشتن ارتباطات سالم با دیگران از ویژگی های خاص شخصیت سالم است.در بحث روابط بین فردی، نگرش فرد نسبت به خود  و ارزیابی که ازخود دارد، نقش کلیدی را ایفا میکند.مثلا  در روابط بین فردی ، فردی که خود را بسیار نالایق،زشت،کسل کننده می بیند، ممکن است از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردی درونگرا شود اما فردی که خود را جذاب، دوست داشتنی وارزشمند میداند از ارتباط با دیگران استقبال میکند و با آنها ارتباطی صمیمی برقرار میکند. تفاوت این دو رفتار یعنی اجتناب یا استقبال از ارتباطات با مفهوم عزت نفس اجتماعیبه خوبی توضیح داده می شود. عزت نفس اجتماعی یکی ازمؤلفه های مهم ارتباطات اجتماعی است(میلر،روتبلوم،براند و فیلیسیو،1995).

عزت نفس اجتماعی یعنی درجة ارزیابی مثبت ـ منفی یک فرد که دربارة عضویت خود در گروه‌های اجتماعی دارد که این ارزیابی مبتنی بر ارزشهای خود و درون داد‌های خودش از دیگران وموقعیت‌های خاص است (دانشگاه ایالت آریزونا، 2005). عزت نفس بطور کلی وعزت نفس اجتماعی بطورخاص ،متاثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (لیری، 1999؛ لیری و داونس، 1995). از طرفی ناکامی در چالش ها و استرس های بین فردی بر ارزیابی و نگرش فرد نسبت به خود در زمینه روابط اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. در نتیجه حل کارآمد چالش ها و استرس های بین فردی  بر عزت نفس اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد. حل کارآمد چالش ها و استرس های بین فردی  ازجمله ویژگی های افراد سرسخت می باشد. سرسختی از جمله ویژگی های شخصیتی است که ابتدا مورد توجه  کوباسا (1374) قرار گرفت. سرسختی مجموعه‌ای متشکل از ویژگی شخصیتی است که در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، به عنوان منبعی از مقاومت به عنوان سپری محافظ عمل می‌کند (کوباسا، 1979 نقل از حقیقی و همکاران، 1380).

عنوان مطالب :

سرسختی ، عزت نفس اجتماعی

چکیده

مقدمه

روش پژوهش

الف – جامعه ونمونه آماری

ب_ ابزار سنجش

  پرسشنامه سرسختی اهواز

  پرسشنامه عزت نفس اجتماعی

یافته های پژوهش

یادداشت ها 

منابع فارسی

منابع انگلیسی


دانلود فایل