نمونه سوالات درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات

عکس نمونه سوالات

توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات

10

سوالات بهمراه پاسخنامه درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 

سوالات ترم تابستان 89

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87عکس نمونه سوالات