نمونه سوالات درس حقوق دریاها ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق دریاها ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس حقوق دریاها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87

رشته تحصیلی: حقوق بین الملل

عنوان درس: حقوق دریاها

کد درس: 1223087


دریافت فایل