مقاله ربا در اقتصاد ایران


دانلود مقاله


بخشی از مقاله :

معنی و مفهوم ربا تاکنون در اذهان جامعه علمی و مردم کوچه و بازار از منظر فقهی بررسی شده است. این واژه در صورتی که با نگاه اقتصادی مطالعه شود به مفاهیمی مثل سود و کارمزد و بهره نزدیک می‌شود. هر چند نفرت حداقل 6… ساله از این کلمه وجود دارد.
مفهوم ربا در اقتصاد بیش از آنکه به تولید مربوط شود به مصرف نزدیکتر است و دلیل آن همان است که اغلب فقها حرمت ربا در قرآن را حداقل در ابتدا به قرض‌های داده شده به درماندگان و بیچارگان برای مصارف خود می‌دانند هر چند حرمت ربا مطلق نیز باشد.
اما بالعکس مفهوم بهره در اقتصاد یادآور تولید و نقش سرمایه است در حقیقت بهره، مزد سرمایه پولی است که به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. در اینکه به سرمایه، سود تعلق می‌گیرد بین فقه و اقتصاد اشتراک مساعی وجود دارد که نمونه آن مضاربه است اما شرایطی نیز وجود دارد و از جمله شرایط آن اول درگیر شدن سرمایه‌گذار با تولید و ریسک‌های احتمالی آن و دوم مشخص شدن سهم واقعی پس از تولید و …. است. اما اقتصاددانانی هم هستند که هم‌سو با فقیهان سود انگلی سرمایه و یا مفت‌خواری سرمایه‌گذار را نمی‌پذیرند.

آنچه که تجربه قرن های اخیر نشان داد ، ربا مهم ترین ابزار سلطه و استثمار در تاریخ بشر بوده است. جوامع قدرت طلب و در رأس همه آنها ، صهیونیست در طول قرن های متمادی با یک برنامه ریزی طولانی مدت و القای نظام اقتصادی ربوی به تمام جوامع بشری به نوعی همه آنها را آلوده و گرفتار خود کرده اند. در کشور ما نیز متاسفانه اثرات این نظام اقتصادی ربوی وجود دارد و بارها و به شکل های مختلف بیان شده است که سیستم بانکداری و نظام اقتصادی آلوده به ربا است و مردم نیز دانسته و یا نادانسته ، خواسته و یا ناخواسته آلوده به این غبار آلوده و خطرناک شده اند. بررسی بحران‌های عمده اقتصادی در دنیای غرب به خصوص بحران بزرگ سال 1930 نیز این نکته را روشن می‌کند که این مشکلات ریشه در گسترش ربا در نظام اقتصادی آنها دارد. مطالعات نشان می‌دهد که، جدا شدن بازار پول و کالا و گسترش بورس بازی در بازار پولی با قراردادهای با نرخ بهره ثابت(ربا)، عامل اصلی بروز بحران‌ است. روشن است تا زمانی که ربا در اقتصاد جریان دارد و نظام پولی کشور به ربا آلوده است، اجرای هر نوع برنامه‌ و یا سیاست‌ اقتصادی، ریشة اصلی معضلات اقتصادی را از بین نخواهد برد. اما طبق آنچه در تواریخ آمده است می بایست یهودیان را آغازگر شیوه نوین رباخوری در جهان دانست علمای یهود به رغم ممنوع بودن ربا، معتقد بودند می توان به افراد از سایر ادیان قرض با بهره یا ربا داد. پژوهش حاضر سعی کرده ایم که مبانی نظری و پیامدهای منفی اقتصادی و روانی روی آوردن اجتماع به ربا را بیان نماییم.

 

عنوان مطالب :

مقدمه

ربا در اقتصاد

تأثیرات منفی ربا بر اقتصاد

الف- هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و مفید

ب- ایجاد عدم تعادل روحی و روانی افراد در جامعه

ج- رشد شدید معوقات بانکی

د- کاهش رشد اقتصادی

هـ- بروز بحران های اقتصادی در اثر جدایی بازار پول و کالا

و- رواج مصرف گرایی

اقتصاد در بند ربا

آثار منفی ربا

 اکل مال به باطل

دلائل اقتصادی

ربا به عنوان ظلم

ابعاد دنیائی ربا

ربا از نظر اقتصادی

ربا در قرآن کریم

پی نوشتها

ربا و مشکلات اقتصاد ایران  معرفت اقتصاد اسلامی

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر ... فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در ...
مقالات فارسی : تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا, :: تجزیه و تحلیل عملکرد ... مقالات فارسی : تجربه اصلاحات اقتصادی در روسیه, :: تجربه اصلاحات اقتصادی در ...

این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می دهد که نظام بانکی، نخواسته یا ... بدون ربا، آن هم در زمانی که به اعتقاد بیش تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه داری، اقتصاد ...
ربا، نرخ بهره، نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود، تجهیز و تخصیص منابع، بحران‌های اقتصادی. فایل های پیوستی. ربا و مشکلات اقتصاد ایران.
حسین صمصامی ; مجله: معرفت اقتصاد اسلامی ; پاییز و زمستان 1388 - شماره 1 ; ... ربا و مشکلات اقتصاد ایران. معرفت اقتصاد اسلامی فهرست مقالات. نویسنده: ...

by طالبی - ‎2012
نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به‌طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست‌یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان‌های اقتصادی ... اصل مقاله (254 K).

ﭼﮑﯿﺪه. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﯿﺶ. رو. ارﺗﺒﺎط ﺑ. ﻦﯿ. ﯿﻣﺄﺗ. ﻦ. ﻣﺎﻟ. ﯽ. ﮑﺑﺎﻧ. ﺪار. ی. ﺑﺪون. رﺑﺎ. و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد. ی. در ا ..... ﻫﺪف. اﺻﻠﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﭘﯿﺶ. رو. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری. ﺑﺪون. رﺑﺎ. و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در. اﯾﺮان. اﺳﺖ. ﺑﻪ؛. اﯾﻦ.
Sep 3, 2012 - مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/علم و دانش/علوم انسانی/اقتصاد/ربا/ربا و .... بانکداری در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد و به صورت رسمی از سال ...

ربا و مشکلات اقتصاد ایران

Sep 3, 2012 - مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/علم و دانش/علوم انسانی/اقتصاد/ربا/ربا و مشکلات .... در شرایط فعلی این هماهنگی در اقتصاد ایران، وجود ندارد و همواره رشد ...
مقاله مصادیق‌ پنهان‌ و آشکار ربا در نظام‌ بانکی‌ ایران مربوطه به صورت فایل ورد word ... اقتصاد ربوی‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در آن، گروهی‌ با تمام‌ توان‌ کار می‌کنند و هزاران‌ خطر و ...